Προβληματοκεντρική μάθηση και διδασκαλία

Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Σκοπός

Μέσα από αυτή την ενότητα θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε έννοιες κλειδιά που σχετίζονται με την προβληματοκεντρική μάθηση και διδασκαλία. Μέσα από τη βιβλιογραφική αναδίφηση θα προσπαθήσουμε να σχηματίσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της νέας αυτής προσέγγισης και να κατανοήσουμε το φιλοσοφικό-παιδαγωγικό πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίζεται.


Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Ειδικότερα
  • Θα αντιπαραβάλλουμε τους διάφορους ορισμούς της μεθόδου και θα δούμε μερικά παραδείγματα του μοντέλου
  • Θα καταγράψουμε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μεθόδου και θα καταγράψουμε διαφορές και ομοιότητες παρόμοιων διδακτικών προσεγγίσεων
  • Θα προβληματιστούμε πάνω στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μεθόδου
  • Θα συζητήσουμε θέματα μαθησιακής αξιολόγησης
  • Θα δούμε πώς μπορεί η νέα αυτή προσέγγιση να ενσωματώσει τις Τ.Π.Ε.