Βιβλιογραφία

 1. Barrows, H. (2002). Is it Truly Possible to Have Such a Thing as dPBL? Distance Education, 23(1), 119-122.
 2. Bridges E. & Hallinger P. (1995). Implementing Problem Based Learning in Leadership Development, Eric, University of Oregon
 3. Brinkerhoff, J.D., & Glazewski, K. (2000). Hypermedia-based problem based learning in the upper elementary grades: A developmental study. Paper presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology, Denver, CO.
 4. Brush A.T. & Saye W J. (2002). A summary of research exploring hard and soft scaffolds for teachers using a multimedia supported learning environment. The Journal of Interactive Online Learning, Vol. 1, No. 2, (pp 1-12)
 5. Chambers H. John (1988), "Teaching thinking through the curriculum", Education Leadership
 6. Kumar, M., & Natarajan, U. (2007). A Problem-Based Learning Model: Showcasing an Educational Paradigm Shift. Curriculum Journal, 18(1), 89-102.
 7. Montelpare W. & Williams A. (2000). Web-based learning: Challenges in using the internet in undergraduate curriculum. Education and Information Technologies, Vol. 5, No 2, (pp. 85-101)
 8. Paul Richard (1992), "Critical Thinking: Basic Questions and Answers", Think Magazine
 9. Renninger A. & Shumar W. (2002). Building Virtual Communities: Learning and Change in Cyberspace. England: Cambridge University Press
 10. Smith F. G. (2005), Problem-based Learning: Can it improve managerial thinking? Journal of Management Education, No. 29. (pp 357-378).
 11. Smith F. G. & Thron S. (2007). Differentiating Instruction with Technology. International Society for Technology in Education.
 12. Torp, L.L.& Sage, S. (1998). Problems as Possibilities: Problem-Based Learning for K-12 Education. Illinois, ASCD book.
 13. Μακράκης Β. & Δόβρος Ν. (2006). Μια Εναλλακτική Διδακτική Προσέγγιση για την Αγωγή Υγείας στο Δημοτικό Σχολείο, με τη Βοήθεια της Υπερμεσικής Τεχνολογίας. Μεταπτυχιακή εργασία στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης.