Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα

Πλεονεκτήματα
Μειονεκτήματα
Αναπτύσσει δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων Η αρχική κατάσταση αμηχανίας που επιφέρει σε μαθητές, λόγω του ανοιχτού περιβάλλοντος μάθησης που παρέχει
Βελτιώνει την ικανότητα απομνημόνευσης και ανάκλησης πληροφοριών Απαιτεί σημαντικό χρόνο για προετοιμασία
Αυξάνει το επίπεδο κατανόησης του γνωστικού αντικειμένου Ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
Εστιάζει σε περιεχόμενα που έχουν πρακτικό ενδιαφέρον Είναι μια αργή διαδικασία εκμάθησης περιεχομένων δηλωτικής γνώσης
Αναπτύσσει μια διαθεματική προσέγγιση και μια πιο σφαιρική και ολοκληρωμένη μαθησιακή διαδικασία Δεν προσφέρει υψηλούς βαθμούς αξιολόγησης σε περιπτώσεις που επιζητείται απλή απομνημόνευση γνωστικών περιεχομένων
Προωθεί διαδικασίες σκέψης
Αναπτύσσει συνεργατικά πλαίσια και κοινωνικές δεξιότητες
Αναπτύσσει δια βίου γνωστικές δεξιότητες
Κινητοποιεί τους μαθητές

Οι Sage & Torp (1997) επιχειρώντας μια ευρεία ερευνητική προσέγγιση, εκπόνησαν ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης πάνω στην εφαρμογή της προβληματοκεντρικής μάθησης. Κατά τη διάρκεια ενός ετήσιου επιμορφωτικού κύκλου, οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν ενεργά στη σχεδίαση και εφαρμογή μαθησιακών δραστηριοτήτων και ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε περιβάλλοντα προβληματοκεντρικής μάθησης. Από την εφαρμογή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα:

  • Η προβληματοκεντρική μάθηση αποτέλεσε ένα ισχυρό πλαίσιο κινητοποίησης των μαθητών, για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και βαθιάς κατανόησης συγκεκριμένων γνωστικών περιεχομένων, που συνδέονταν με τις προβληματικές καταστάσεις.
  • Οι εκπαιδευτικοί βίωσαν μια απροσδόκητη εμβριθής κατανόηση γνωστικών περιεχομένων, από πλευράς μαθητών, όταν τα προς εξέταση περιεχόμενα ήταν περιορισμένης έκτασης και ενταγμένα σε αυθεντικά πλαίσια.
  • Οι εκπαιδευτικοί βίωσαν και προσάρμοσαν σταδιακά την αλλαγή του ρόλου τους από πάροχου σε “γνωστικού εκγυμναστή”. Η αλλαγή αυτή στο ρόλο των εκπαιδευτικών δεν πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα τα κυριότερα εκ των οποίων ήταν:
  • Η ανάγκη για υποστήριξη από ομάδα εκπαιδευτικών (παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος) για τη σχεδίαση και την εφαρμογή του εκπαιδευτικού πλαισίου
  • Ανάγκη για θετική υποστήριξη από τη διεύθυνση και το προσωπικό των σχολείων
  • Ανάγκη για επαρκή χρόνο για σχεδίαση και συνεργασία
  • Δυσκολία στην αποδοχή και εφαρμογή ενός διαφορετικού πλαισίου διδασκαλίας, το οποίο δεν είχε καμιά σχέση με την ευκολία που προσέφερε το παραδοσιακό διδακτικό πλαίσιο με τους καθορισμένους ρόλους, το αυστηρά δομημένο διδακτικό περιβάλλον και η ευκολία που προσέδιδε το προσανατολισμένο στα διδακτικά περιεχόμενα αναλυτικό πρόγραμμα, όπου η ύλη ήταν εύκολα προσβάσιμη και εύκολα αξιολογήσιμη με ορατά ποσοτικά εργαλεία.

Σε μια άλλη παρόμοια ερευνητική εργασία εφαρμογής προβληματοκεντρικής μάθησης, σε μαθητές ηλικίας 11-14 ετών, με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας οι Brinkerhoff & Glazewski (2000) διατύπωσαν την ανάγκη για παροχή υποστηρικτικών πλαισίων στήριξης τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τις μαθητικές ομάδες.

Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Στοχασμός

Τα προβληματοκεντρικά μαθησιακά πλαίσια συγκεντρώνουν όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των συνεργατικών μαθησιακών πλαισίων. Σύμφωνα με τις δικές σας στάσεις, αντιλήψεις και εμπειρίες μπορεί αυτό το εναλλακτικό μοντέλο να αποτελέσει γνωστικό εργαλείο για την προώθηση ανώτερων μαθησιακών πλαισίων;