Πλαίσια στήριξης

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία το πιο σημαντικό εμπόδιο στην επιτυχημένη ανάπτυξη και εφαρμογή προβληματοκεντρικών μαθησιακών προγραμμάτων είναι η απουσία πλαισίων στήριξης (scaffolds) τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τις μαθητικές ομάδες. Πλαίσια στήριξης μπορούν να ορισθούν ως τα γνωστικά εργαλεία, καθοδηγητικές δραστηριότητες ή στρατηγικές οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν τους μαθητές και να τους ωθήσουν να αποκτήσουν ανωτέρου επιπέδου κατανόηση τόσο της διαδικασίας όσο και του περιεχομένου, την οποίο δεν μπορούν από μόνοι τους να κατακτήσουν (Simons & Klein, 2007). Οι Woods et. al. (1976) ορίζουν τα επιτυχημένα πλαίσια στήριξης ως τη διαδικασία ελέγχου εκείνων των στοιχείων του μαθησιακού πλαισίου, τα οποία αρχικά ξεπερνούν τις μαθησιακές ικανότητες των μαθητών, επιτρέποντας τους με αυτόν τον τρόπο να επικεντρωθούν στα σημαντικά στοιχεία της διαδικασία επίλυσης του προβλήματος.

Οι Saye & Brush (2002) διαχωρίζουν τα εργαλεία πλαισίων στήριξης σε άμεσα υποστηρικτικά εργαλεία (soft scaffolds) και προσχεδιασμένα υποστηρικτικά εργαλεία (hard scaffolds). Τα άμεσα υποστηρικτικά εργαλεία περιλαμβάνουν όλες τις ενέργειες του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια διαπραγμάτευσης του υπό επίλυση προβλήματος, οι οποίες αποσκοπούν στην καθοδήγηση και διευκόλυνση των μαθητών να βρουν προσωπικούς τρόπους επίλυσης του προβλήματος, όπως οι βοηθητικές ερωτήσεις καθοδήγησης, οι νύξεις, οι συμβουλές, οι προτροπές κλπ. Τα προσχεδισμένα υποστηρικτικά εργαλεία περιλαμβάνουν όλα τα εκ των προτέρων σχεδιασμένα εργαλεία τα οποία έχουν σχεδιαστεί για τον ίδιο σκοπό (καθοδήγηση, ενημέρωση, αποσαφήνιση κλπ). Τέτοια εργαλεία μπορεί να είναι πηγές πληροφόρησης, βίντεο, διερευνητικές ερωτήσεις, φύλλα εργασίας, γραφικά οργανογράμματα κλπ. Τα προσχεδιασμένα υποστηρικτικά εργαλεία μπορούν να διαχωριστούν με τη σειρά τους σε εννοιολογικά και στρατηγικά εργαλεία (conceptual and strategic scaffolds). Τα εννοιολογικά εργαλεία καθοδηγούν τους μαθητές προς ιδέες και προβληματισμούς που θα μπορούσαν να λάβουν υπόψη τους κατά τη διάρκεια εύρεσης τρόπων επίλυσης του προβλήματος, ενώ τα στρατηγικά εργαλεία παρέχουν συμβουλές στους μαθητές μέσα από πληροφοριακά σενάρια ειδικών στο χώρο τους.