Ζητήματα αξιολόγησης

 1. Ζητήματα Αξιολόγησης. Η αξιολόγηση αποτελεί σημαντικό μέρος κάθε επιμορφωτικού προγράμματος και καθορίζει εάν, τόσο η διαδικασία, όσο και οι επιμέρους σκοποί και στόχοι, έχουν επιτευχθεί και σε πιο βαθμό. Αξιολογούνται τόσο το γνωστικό περιεχόμενο όσο και οι δεξιότητες και οι στάσεις των μαθητών ως προς τη διαδικασία, τη συνεργασία και το αποτέλεσμα. Στόχος της αξιολόγησης είναι:
 • Η ανάδειξη των σημαντικότερων γνωστικών περιεχομένων, των προσωπικών νοηματοδοτήσεων και ο βαθμός πρόσκτησης συγκεκριμένων περιεχομένων.
 • Η προώθηση της μεταφοράς και εφαρμογής γνωστικών περιεχομένων και δεξιοτήτων.
 • Η προαγωγή του αναστοχασμού και της επαναθεώρησης των παραμέτρων του προγράμματος
 • Η καλλιέργεια της διερεύνησης συγκεκριμένων γνωστικών περιοχών.
 • Η συμμετοχή και συνεισφορά των μελών της ομάδας στην επίτευξη των στόχων

Η επιτυχημένη αξιολόγηση οδηγεί προς τη μάθηση, την ανάπτυξη και την καλλιέργεια δεξιοτήτων και στάσεων. Στα πλαίσια ομαδοσυνεργατικών πλαισίων καθοριστικά είναι τα ερωτήματα του πώς θα αξιολογηθεί η ομάδα, τι θα αξιολογήσουμε και ποιος θα αξιολογήσει; Είναι δόκιμο να δώσουμε τη δυνατότητα και στους ίδιους του μαθητές να αξιολογήσουν την εργασία της ομάδας, τη συνεισφορά των μελών, την προσωπική τους επίδοση αλλά και την ίδια διαδικασία του επιμορφωτικού προγράμματος. Το τελευταίο μάλιστα είναι στρατηγικής σημασίας για την επιτυχία του προγράμματος μιας και δίνει τη δυνατότητα ανάδειξης των ελλείψεων με σκοπό την βελτίωση του προγράμματος και την αποφυγή επανάληψής τους. Σε γενικές γραμμές αξιολογούνται:

 • Το γνωστικό περιεχόμενο
 • Η κριτική ικανότητα, η δημιουργική σκέψη, η ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Η συμμετοχή και η συνεισφορά μελών της ομάδας
 • Η προσωπική επίδοση και η προσωπική συνεισφορά στην ομάδα
 • Το αποτέλεσμα της προβληματοκεντρικής κατάστασης (το τελικό προϊόν)
 • Η διαδικασία και η πορεία του προγράμματος
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η καλλιέργεια των στάσεων που έχουμε θέσει ως στόχους
 1. Χρονικοί περιορισμοί. Ο καθορισμός συγκεκριμένων χρονικών οροσήμων, χωρίς βέβαια την αυστηρή τήρηση τους, επιτρέπει σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να διατηρούν την αίσθηση ελέγχου της διαδικασίας και διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα θα λάβει ένα τέλος.
Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Μελέτη Περίπτωσης

Το θέμα της αξιολόγησης αποτελεί κεντρικό σημείο για κάθε διδακτική παρέμβαση. Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το σημείο αξιολόγησης που θα πρέπει να επικεντρωθεί μια προβληματοκεντρική μαθησιακή προσέγγιση;

Η μύηση των μαθητών σε διαδικασίες επίλυσης προβληματικών καταστάσεων ενταγμένα σε συνεργατικά πλαίσια είναι μια βαθύτατα δημοκρατική διαδικασία. Η συνεργασία σε όλους τους τομείς και σε όλα τα στάδια της υλοποίησης είναι ίσως ένα θέμα που απασχολεί τον εκπαιδευτικό. Μέσα από τέτοιες διαδικασίες αναδεικνύονται στάσεις, αξίες και μεταγνωστικές δεξιότητες.