Μορφές Ανάπτυξης της Σχολικής Αγωγής Υγείας

H Σχολική Αγωγή Υγείας μπορεί να πάρει είτε μια άτυπη μορφή ή μια πιο συγκεκριμένη δραστηριότητα με στόχους, περιεχόμενα, μεθόδους, μέσα. Στόχος της τυποποιημένης διδακτικής διαδικασίας είναι να αποκαταστήσει παρερμηνείες, να συμπληρώσει γνωστικά σχήματα και να αξιολογήσει/αναστοχαστεί πρακτικά ζητήματα που απορρέουν από την άτυπη μορφή Αγωγής Υγείας. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν αποτελεί μια αποκλειστικά σχολική δραστηριότητα και δεν θα πρέπει να εξαντλεί τους πόρους και τους στόχους της στο σχολείο, αλλά θα πρέπει να εξαπλώνεται και προς άλλους φορείς και θεσμούς όπως η οικογένεια, η τοπική κοινωνία και η πολιτεία. Σύμφωνα με τους Γκούβρα κ.άλ. (2001) μπορούμε να διακρίνουμε τους φορείς της Αγωγής και συνεπώς και της Αγωγής Υγείας σε τρεις κατηγορίες: την οικογένεια, το σχολείο και το παράλληλο σχολείο. Η οικογένεια αναλαμβάνει τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του αλλά συνεχίζει να επιδρά στην προσωπικότητά του μέχρι και την ενηλικίωσή του. Το σχολείο αποτελεί την έκφραση της συστηματικής αγωγής και καθορίζει σημαντικά την εξέλιξή του στην κοινωνία. Το παράλληλο σχολείο συνίσταται στο σύνολο της κοινωνικής ζωής και των εμπειριών. Στην σημερινή μετανεωτερική εποχή φαίνεται πως ο ρόλος του παράλληλου σχολείου και των θεσμών του (ΜΜΕ) επηρεάζουν σημαντικά τις αποφάσεις και τις στάσεις των ανθρώπων. Οι συγγραφείς δίνουν στον όρο «Σχολική Αγωγή Υγείας» τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που αποβλέπει στη διαμόρφωση προτύπων συμπεριφοράς, τα οποία οδηγούν στην προάσπιση, προαγωγή και βελτίωση του επιπέδου υγείας.
  • Είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιεί επιστημονικές αρχές και χρησιμοποιεί προγραμματισμένες ευκαιρίες μάθησης που δίνουν την δυνατότητα στον άνθρωπο να αποφασίσει και να ενεργήσει συνειδητά για θέματα που επηρεάζουν την υγεία του. Αποβλέπει δηλ στην παροχή κριτηρίων για την λήψη αποφάσεων.
  • Είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία με πολλές παραμέτρους (πνευματικές, ψυχολογικές, κοινωνικές) που οδηγούν στην κατανόηση της υπευθυνότητας του ατόμου, για την λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την ευημερία του ιδίου, της οικογένειάς του ή και του κοινωνικού του συνόλου.
  • Σε μια απλοποιημένη εκδοχή περιλαμβάνει το σύνολο των επιρροών που καθορίζουν τις γνώσεις, τις πεποιθήσεις και τη συμπεριφορά σε σχέση με την υγεία.
Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Στοχασμός

Μέρος των ενοτήτων που απαρτίζουν τους γνωστικούς άξονες της Αγωγής Υγείας, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο ΔΕΠΠΣ Αγωγής Υγείας, παρέχονται ως υλικό διαπραγμάτευσης στα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας, Ερευνώ και Ανακαλύπτω, Μελέτη Περιβάλλοντος κλπ. του δημοτικού σχολείου. Μέσα από αυτές τις διαθεματικές προεκτάσεις μπορούν να προωθηθούν γνώσεις, αξίες, στάσεις, εξοικονομώντας χρόνο, ο οποίος θα αφιερωνόταν κατά τη διαπραγμάτευση στοχευμένων προγραμμάτων Αγωγής Υγείας. Ποια η δική σας θέση με βάση την εμπειρία σας;