Βιβλιογραφία

 1. Brooks H. Charles (1988), "A Hierarchical Analyseis of the effects of an Activity-Centered health curriculum on General Health Beliefs and Self-Reported behaviour", J. of Educational Research, Vol. 81, no 3, pp. 149-154
 2. Francisco G. Soto Mas et al., (2003) “Health education and multimedia learning: Educational psychology and health behavior (part 1)”, Health Promotion Practice, vol 4, issue 3, p. 288
 3. Francisco G. Soto Mas et al. (2003), “Health education and multimedia learning: Educational psychology and health behavior (part 2)”, Health Promotion Practice, vol 4, issue 4, p. 464
 4. Gilbert G. Glen & Wawyer G. Robin, (2000), “Health Education:  Creating Strategies for School & Community Health”, Jones and Bartlett
 5. Goldman J (2006). Web-based designed activities for young people in health education: A constructivist approach, Health Education Journal, Vol. 65, No. 1 (pp. 14-27)
 6. Leger St. Lawrence & Nutbeam Don (2000), “A model for mapping linkages between health education agencies to improve school health”, Journal of School Health, vol. 70, no 2, 45-50
 7. Markham Α. Wolfgang & Aveyard Paul (2003), "A new theory of health promoting schools based on human functioning, school organisation and pedagogic practice", Social Science & Medicine, Volume 56, Issue 6 , Pages 1209-1220
 8. Modolo (χ.χ.), Αγωγή Υγείας, ΥΥΠ & ΥΝΓΑ.
 9. Naidoo, J & Wills J. (2000), “Health Promotion: foundations for Practice” Bailliere Tindall.
 10. Αθανασίου Κυριάκος (2007), «Αγωγή Υγείας», Εκδ. Γρηγόρη
 11. Δαρβίρη Χριστίνα (2007), «Προαγωγή Υγείας», Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης.
 12. Κωστούλα-Μακράκη Νέλη & Μακράκης Γ. Βασίλειος (2006), "Διαπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση για ένα Βιώσιμο Μέλλον", Ψηφιακό Κέντρο Εκπαιδευτικών Μέσων Πανεπιστημίου Κρήτης,
 13. Γκότοβος Ε. Αθανάσιος, (1999), "Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση", Αθήνα, εκδ. Gutemberg
 14. Ζυμβρακάκη Ε. (1996 ), “Ζητήματα θεωρίας και μεθόδου στην επιστήμη της Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας”, Σύγχρονη Εκπαίδευση, τευχ. 89,
 15. Ματσαγγούρας Ηλίας (2003), "Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση", εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα
 16. Πυργιωτάκης Ε. Ιωάννης (1999), "Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη", Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράμματα
 17. Σώκου Κατερίνα (1999), "Οδηγός Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας", εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα,