Έξι βήματα ανάπτυξης

Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Σχεδιασμός και υλοποίηση
Στάδιο 1ο. Επιλογή Θεματικού Άξονα

Έχοντας ως αφετηρία τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες των μαθητικών ομάδων ή προσπαθώντας να αξιοποιήσουμε τη ρέουσα πραγματικότητα (μια διένεξη στο σχολείο, κάτι που έγινε θέμα ειδήσεων στην τηλεόραση, κάτι που απασχολεί την τοπική κοινωνία), επιχειρούμε να δημιουργήσουμε αυθεντικές μαθησιακές καταστάσεις, έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν οι μαθητές. Εάν ακολουθηθεί η προσέγγιση της επιλογής του άξονα από τον εκπαιδευτικό, λόγω του ότι διέγνωσε κάποιο πρόβλημα στο μαθητικό πληθυσμό ή με αφορμή μηνύματα που προσλαμβάνει από το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δρα, τότε θα πρέπει να δώσουμε προσοχή έτσι ώστε το μαθησιακό πλαίσιο να ενεργοποιεί τους μαθητές και να μην τους δίνει την αίσθηση ενός ακόμη μαθήματος.


Στάδιο 2ο. Αποτίμηση αρχικής κατάστασης.

Εξετάζονται μια σειρά από παράμετροι όπως:

 • Το πολιτισμικό πλαίσιο των μαθητικών ομάδων
 • Κοινωνιομετρικοί παράγοντες
 • Ενδιαφέροντα - στάσεις – προδιαθέσεις μαθητών
 • Πρότερες γνώσεις – εμπειρίες
 • Τυχόν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
Στάδιο 3ο. Καθορισμός στόχων
 • Σε επίπεδο πληροφοριών-γνώσεων (Τι θέλουμε να έχουν επιτύχει από πλευράς γνώσεων οι μαθητές με το πέρας του προγράμματος. Σε τι επίπεδο – γνώσης, κατανόησης, αξιολόγησης, σύνθεσης;)
 • Σε επίπεδο δεξιοτήτων (Ποιές δεξιότητες θέλουμε να αναπτύξουν οι μαθητές με το πέρας του προγράμματος. Σε τι επίπεδο - δείτε παρακάτω στην ενότητα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη για μια αναλυτική καταγραφή των δεξιοτήτων ανάλογα με τους άξονες που θέτει το πρόγραμμα)
 • Σε επίπεδο αξιών-στάσεων (Τι αλλαγές θέλουμε να επιφέρουμε μέσα από τη διαδικασία του προγράμματος)
Στάδιο 4ο. Επιλογή μεθοδολογικής προσέγγισης

Επιλογή διδακτικών μεθοδολογιών όπως:

 • Project
 • Προβληματοκεντρική μάθηση και διδασκαλία
 • Σωκρατική – διερευνητική μέθοδος
 • Βιωματικές ομάδες εργασίας κλπ
Στάδιο 5ο. Καθορισμός πόρων

Γίνεται επιλογή των διδακτικών στρατηγικών οι οποίες θα βοηθήσουν τις μαθητικές ομάδες. Αυτές μπορεί να είναι:

 • Συζήτηση
 • Καταιγισμός ιδεών
 • Συνεντεύξεις
 • Παιχνίδια ρόλων
 • Πρόσκληση ομιλητών
 • Ανάθεση εργασιών
 • Μελέτες περιπτώσεων
 • Διεξαγωγή ερευνών
 • Δραστηριότητες προσομοίωσης
 • Εμπλοκή του οικογενειακού περιβάλλοντος
 • Ανάληψη δράσης κλπ.

Στάδιο 6ο. Διαδικασίες αξιολόγησης

Η αξιολόγηση ενός προγράμματος Αγωγής Υγείας έχει την έννοια την ανάλυσης και εξέτασης των επί μέρους παραγόντων του προγράμματος, προκειμένου να λάβουν τα εμπλεκόμενα μέρη την απαραίτητη ανατροφοδότηση σχετικά με τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Αποτελεί ένα μεθοδολογικό εργαλείο που συνδέεται άμεσα με τον καθορισμό των στόχων που έχουν τεθεί.

Ο ανατροφοδοτικός χαρακτήρας της αξιολόγησης αφορά όλα τα στάδια του προγράμματος, από το σχεδιασμό μέχρι και την υλοποίηση και περιλαμβάνει

 • την αυτοαξιολόγηση (μαθητών – μαθητικών ομάδων – εκπαιδευτικού),
 • την αξιολόγηση της διαδικασίας που περιλαμβάνει
 • την αξιολόγηση της επίδρασης του προγράμματος σε όλο το φάσμα των στόχων που έχουν τεθεί
 • παράμετροι ανάπτυξης του προγράμματος (συμμετοχή, βαθμός εμπλοκής, συνεισφορά, επικοινωνιακό πλαίσιο, επάρκεια πόρων κλπ.)
 • αξιολόγηση της καταλληλότητας των πόρων που επιλέχθηκαν
 • την αξιολόγηση του αποτελέσματος (κυρίως μέσα από ποιοτικές πρακτικές εξετάζεται εάν το αποτέλεσμα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί κατά το σχεδιασμό του προγράμματος