Αγωγή Υγείας

Η Αγωγή Υγείας, σύμφωνα με τον ορισμό που έγινε αποδεκτός από τα τότε 12 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συμπόσιο που έγινε στο Λουξεμβούργο το 1986, “είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία που στηρίζεται σε επιστημονικές αρχές και χρησιμοποιεί προγραμματισμένες ευκαιρίες μάθησης που δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους, όταν λειτουργούν ως άτομα ή ως σύνολο, να αποφασίζουν και να ενεργούν συνειδητά για θέματα που επηρεάζουν την υγεία τους” (Σώκου Κ., 1999). Αλλού αναφέρεται ως η εκπαιδευτική διαδικασία που στοχεύει στην διαμόρφωση προτύπων συμπεριφοράς, οι οποίες προάγουν τη σωματική, πνευματική και κοινωνική ευεξία και απελευθερώνουν τις ανθρώπινες δυνατότητες. Κύριος στόχος αυτής της διαδικασίας είναι οι νέοι γιατί βρίσκονται σε φάση διαμόρφωσης της προσωπικότητας.

Η Προαγωγή της Υγείας είναι μια παρεμφερή έννοια όπου επικεντρώνεται στην ανθρώπινη δράση και βούληση. Στον Καταστατικό Χάρτη της Οτάβα (1986), στο Διεθνές Συνέδριο για την Προαγωγή της Υγείας, η Προαγωγή της Υγείας ορίζεται ως “η διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ελέγχουν και να βελτιώνουν την υγεία τους”. Σύμφωνα με την Διακήρυξη της Έννοιας και των Αρχών της Προαγωγής της Υγείας (Π.Ο.Υ., 1984), η προαγωγή της υγείας:

  • Εμπλέκει το γενικό πληθυσμό στα πλαίσια της καθημερινής του ζωής και δίνεται η δυνατότητα στους ανθρώπους να ελέγχουν και να είναι υπεύθυνοι για την υγεία τους.
  • Προωθεί δραστηριότητες που καθορίζουν την υγεία καλώντας σε συνεργασία φορείς που επηρεάζουν το επίπεδό της (τοπικές αρχές).
  • Συνδυάζει μεθόδους και τεχνικές που αλληλοσυμπληρώνονται, όπως η επικοινωνία, η εκπαίδευση, η νομοθεσία, τα οικονομικά μέτρα κλπ.
  • Στοχεύει σε μια συγκεκριμένη αποτελεσματική συμμετοχή του κοινού, στον προσδιορισμό των στόχων σχετικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την λήψη αποφάσεων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.