Εισαγωγή

Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Σκοπός
Μέσα από αυτή την ενότητα, θα επιχειρήσουμε να αποσαφηνίσουμε μερικές έννοιες που συνδέονται με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη. Εξετάζοντας τις θεωρήσεις και τους προβληματισμούς της σύγχρονης βιβλιογραφίες και αντιπαραβάλλοντάς τις με τις δικές μας αντιλήψεις, στάσεις και εμπειρίες, θα προσπαθήσουμε να θέσουμε τις βάσεις μιας προβληματικής για τη δημιουργία διδακτικών/μαθησιακών διαδικασιών στα πλαίσια της εποικοδομιστικής μάθησης.

Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Ειδικότερα
  • Θα εξετάσουμε ιστορικά την πορεία της εισαγωγής των εργαλείων Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην εκπαίδευση
  • Θα περιγράψουμε τις λογικές ένταξης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση
  • Θα διερευνήσουμε πώς συνδέονται οι θεωρίες μάθησης με τη διαδικασία ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη
  • Θα προσπαθήσουμε να κατασκευάσουμε τη δική μας προσωπική θεωρία σχετικά με τις προϋποθέσεις ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση