Η εποχή της μετανεωτερικότητας

Η χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950 με την ενσωμάτωση των διδακτικών μηχανών και της προγραμματισμένης διδασκαλίας. Η λογική που υιοθετήθηκε επικεντρώθηκε κυρίως στην δηλωτική γνώση των μαθητών και αξιολογούσε, μέσα από μια διαδικασία προ και μετά ελέγχου, την αφομοίωση πληροφοριών, γνωστικών σχημάτων και εννοιών, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις στάσεις και αξίες των εμπλεκομένων, καθώς και την διαδικασία μέσα από την οποία προσδίδει (η όχι) νόημα ο μαθητής κατά την διδακτική διαδικασία. Υιοθετείται δηλαδή η λογική της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή (ΗΥ) ως υποκατάστατου του εκπαιδευτικού, μέσα στα πλαίσια μιας παραδοσιακής, δασκαλοκεντρικής προσέγγισης της διδασκαλίας.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 80΄, με την ανάπτυξη των προσωπικών υπολογιστών (PC) άρχισε σιγά-σιγά η εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα σχολεία διαφόρων χωρών. Αρχικά η χρήση τους περιορίστηκε σε εργαλείο διαχείρισης της σχολικής λειτουργίας και τοποθετήθηκε στο γραφείο των εκπαιδευτικών. Με τα χρόνια ξεκίνησε μια πιο εντατική επένδυση σε υπολογιστικά συστήματα και δημιουργήθηκαν τα πρώτα σχολικά εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών (κυρίως στις ΗΠΑ). Το ερώτημα που τέθηκε ήταν πώς θα χρησιμοποιούσε το σχολείο αυτήν την καινοτομία, για την οποία το προσωπικό είχε πολύ λίγη γνώση, για το τι είναι και πώς μπορούσε να χρησιμοποιηθεί;

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι οι υπολογιστές κατά το παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν με τρεις διαφορετικούς τρόπους στην εκπαίδευση.

  1. Ως μέσα πρόσβασης της πληροφορίας (ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, βάσεις δεδομένων κτλ.)
  2. Ως εργαλεία γραφειοκρατικής διαχειρίσης (διαφύλαξη μητρώου μαθητή, βαθμολογιών και άλλα στατιστικά δεδομένα, σύνταξη εργασιών κλπ)
  3. Ως μέσα υποβοήθησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε αυτήν την κατηγορία υπάρχουν έξι βασικοί τύποι εκπαιδευτικού λογισμικού:
  • Λογισμικό εξάσκησης-εκγύμνασης (drill and practice)
  • Λογισμικό φροντιστηριακής εκπαίδευσης (tutoring)
  • Λογισμικό λύσης προβλημάτων (problem solving)
  • Λογισμικό προσομοιώσεων (simulations)
  • Λογισμικό εκπαιδευτικών παιχνιδιών (edutatainment, instructional games)
  • Λογισμικό μοντελοποίησης (modeling)
Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Στοχασμός

Ανατρέξετε στις πρώτες σας εμπειρίες από χρήση εφαρμογών Τ.Π.Ε. στην τάξη σας. Ποιες εφαρμογές έχετε χρησιμοποιήσει ή γνωρίζετε για κάθε έναν από τις παραπάνω τρόπους χρησιμοποίησης του Η/Υ στο σχολείο; Μπορείτε να ονομάσετε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε κάθε περίπτωση;