Βιβλιογραφία

 1. Clark, R. E. (1983). “Reconsidering research on learning with media”. Review of Educational Research, 53(4), 445-459.
 2. Clark, R. E. (1994). “Media will never influence learning”. Educational Technology Research and Development, 42(2), 21-29.
 3. Conlon Tom (2000) "Visions of Change: Information technology, education and postmodernism", British Journal of Educational Technology,  Vol 31, No 2, pp 109-116
 4. Crawford Roger, (1999). “Teaching and learning IT in secondary schools: towards a new pedagogy?”, Education and Information Technologies, 4, 49-63,
 5. Drenoyianni Helen & Selwood D. Ian, (1998) “Conceptions or misconceptions? Primary teachers’ perceptions and use of computers in the classroom”, Education and Information Technologies, 3, 87-99
 6. Gardner Howard, (2004). "The Unschooled Mind", Basic Books, N. York
 7. Hazzan O. (2004). “Mental constructions and constructions of web sites: learner and teacher points of view”. British Journal of Educational Technology, Vol. 35, No 3, (pp. 323-344)
 8. Hokanson B. & Hooper S., (2000) “Computers as cognitive media: examining the potential of computers in education”, Computers in Human Behavior, 16, 537-552
 9. Montelpare W. & Williams A. (2000). “Web-based learning: Challenges in using the internet in undergraduate curriculum”. Education and Information Technologies, Vol. 5, No 2, (pp. 85-101)
 10. Murphy Simon , Bennett Paul, (2004) "Health Psychology and Public Health: Theoretical Possibilities", Journal of Health Psychology, Vol 9(1) 13–27
 11. Pearson M & Somekh B. (2006). “Learning transformation with technology: a question of sociocultural contexts?” International Journal of Qualitative Studies in Education, Vol. 19, No. 4, (pp. 519-539)
 12. Postman N. R. (1992). “Technopoly: The surrender of culture to technology”. New York Vintage/Random House.
 13. Reeves C. Thomas, (1988) “The impact of media and technology in schools”, research report for the Bertelsmann Foundation, February 12,
 14. Smith F. G. & Thron S. (2007). “Differentiating Instruction with Technology”. International Society for Technology in Education.
 15. Μακράκη -Κωστούλα Νέλη & Μακράκης Γ. Βασίλειος (2006) "Διαπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση για ένα Βιώσιμο Μέλλον", Ψηφιακό Κέντρο Εκπαιδευτικών Μέσων Πανεπιστημίου Κρήτη
 16. Μακράκης Γ. Βασίλης, (2004) "Διδακτική της τεχνολογίας της πληροφορίας και επικοινωνίας: από την εργαλειοποίηση στην χειραφέτηση και αλλαγή", Μέρος 2ο, Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου "Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση", Τόμος Β', σελ. 529-531
 17. Μακράκης Γ. Βασίλης, (2000). “Υπερμέσα και Εκπαίδευση”, Αθήνα, εκδ. Μεταίχμιο
 18. Ματσαγγούρας Ηλίας, (2000). "Στρατηγικές Διδασκαλίας", εκδ. Gutenberg, Αθήνα